På legimus.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om kakor
Jag Accepterar
 1. Använda Legimus
 2. Appen Legimus
 3. Läsa
 4. Våra medier
 5. Vanliga frågor
 6. Lästips
 7. För bibliotek
 8. Student
 9. Barn och unga
 10. Lättläst
 11. Andra språk
  1. Arabiska / اللغة العربية
  2. Bosanski/hrvatski/srpski
  3. Engelska/English
  4. Farsi/ فارسی
  5. Finska / Suomi
  6. Franska / Français
  7. Jiddisch / אידיש
  8. Lulesamiska / Julevsámegiella
  9. Nordkurdiska / Kurmancî
  10. Nordsamiska / Davvisámegiella
  11. Romani / kelderash
  12. Romani / Arli
  13. Ryska / Русский
  14. Somaliska/Soomaali
  15. Spanska / Español
  16. Sydkurdiska / Sorani
  17. Sydsamiska / Åarjelsaemien
  18. Thailändska/ ภาษาไทย
  19. Tigrinska/ ትግርኛ
  20. Tornedalsfinska / Meänkieli
  21. Tyska / Deutsch
 12. Om webbplatsen
 13. Mina sidor
Sökfilter
Start för innehåll

Sydsamiska / Åarjelsaemien

Mijjieh MTM:sne gærjah darjobe jïh gærjide dutnjien löönebe mejtie gïerve trygkesovveme tjaalegh lohkedh dan gaavhtan dov funksjovneheaptoe. Vuesiehtimmiej gaavhtan:

 • lohkeme- jïh tjaelemetsagkesh
  • tjelmehts jallh tjelmiebielehts
  • jeatjah fysihken funksjovneheaptojne, vuesiehtimmien gaavhtan svihtjemeheaptojne jallh bieljehts jïh bieljiebielehts
  • intellektuellen funkesjovneheaptojne
  • neuropsykiatrijen funksjovneheaptojne, goh autisme, adhd.
  • annjebodts funksjovneheaptojne skïemtjelassen jallh skaaran åvteste

Gellie almetjh sveerjengïele mubpiengïeline sijhtieh håalemegærjah sveerjengïelesne jïh jeatjah gïeline lohkedh. Men ajve almetjh mejtie gïerve trygkesovveme tjaalegh lohkedh funksjovneheaptoen gaavhtan åadtjoeh håalemegærjah löönedh.

Mij lea håalemegærjah?

Håalemegærjah sjïere njoelkedassen mietie Upphovsrättalaakesne dorjesuvvieh. Dah leah reegkes gïeline lohkeme sjïere dutnjien mejtie gïerve trygkesovveme tjaalegh lohkedh funksjovneheaptoen gaavhtan. Naan mijjen håalemegærjijste dovne håaleme jïh teekste. Daej gærjine maahtah teekstem jïh guvvieh vuejnedh datovren jallh mobilen skjeermesne mearan goltelh.

Håalemegærja löönedh

Gaajhkh gærjagåetine Sveerjesne maahtah håalemegærjah löönedh. Datne gærjide cd-skivesne, usb-mojhtesisnie jallh mojhtesekåarhtesne löönh. Ih naan vihtiestimmiem daarpesjh, nuekies jis soptsesh datne håalemegærjide daarpesjh. Eejnegen namhtah dejtie löönedh. Gihtjh barkijh gærjagåetesne, dah gujht datnem viehkiehtieh.

Håalemegærjah veedtjedh

Datne maahtah gærjide ryöktesth mijjen digitaale katalogeste Legimus veedtjedh. Dov gærjagåetie datnem viehkehte åtnoenommem jïh tjeakoesbaakoem åadtjodh jïh dutnjien vuesehte guktie daam darjodh.

Håalemegærjah lohkedh

Datne maahtah håalemegærjah ovmessie vuekine lohkedh, sjïere håalemegærjaspïeline, datoresne, mobiltelefonesne jallh surfepleahtjosne.

Datne mijjen appem, man nomme Legimus, utnedh jis edtjh mobiltelefonesne jallh surfepleahtjosne lohkedh. Dïhte aaj namhtah. Datne appen sïjse loggedh kontojne maam gærjagåetesne åådtjeme.

Tsiehkietjaalemegærjah

Maehtede aaj tsiehkietjaalemegærjah gelline gïeline mijjeste löönedh. Gaskesadth mijjiem jis sïjhth tsiehkietjaalemelöönijem sjïdtedh.

Mah gærjah gååvnesieh löönedh?

Legimus:esne maahtah vuejnedh mah håalemegærjah jïh tsiehkietjaalemegærjah gååvnesieh löönedh. Daesnie aaj gaavnh gærjah jeatjah hammojne. Mijjieh maehtebe aaj datnem viehkiehtidh gærjah jeatjah laantijste löönedh.

Legimus gååvnese www.legimus.se

Texten som pdf

 

Telefontider idag

Svarstjänsten

08:30-12:00Tel 040-653 27 10E-post: info@mtm.se

Punktskrifts- och prenumerationsservice

Stängt040-653 27 20E-post: punktskrift@mtm.se
Senast ändrad: 2018-02-22 | Legimus